Βασικά δικαιώματα ταξιδιώτη βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302:

Βασικά δικαιώματα ταξιδιώτη βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302:

Βασικά δικαιώματα βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302:

— Οι ταξιδιώτες θα λαμβάνουν όλες τις βασικές πληροφορίες σχετικά με το πακέτο πριν τη σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

— Υπάρχει πάντοτε τουλάχιστον ένας έμπορος υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

— Δίδεται στους ταξιδιώτες αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης ή στοιχεία για σημείο επαφής όπου μπορούν να έλθουν σε επαφή με τον διοργανωτή ή τον ταξιδιωτικό πράκτορα.

— Οι ταξιδιώτες μπορούν να εκχωρήσουν το πακέτο σε άλλο πρόσωπο, κατόπιν εύλογης προειδοποίησης και ενδεχομένως έναντι επιπλέον χρέωσης.

— Η τιμή του πακέτου μπορεί να αυξηθεί μόνο εάν αυξηθεί το κόστος (για παράδειγμα, οι τιμές των καυσίμων) και εφόσον αυτό προβλέπεται ρητώς στη σύμβαση και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από 20 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου. Αν η αύξηση της τιμής υπερβαίνει το 8 % της τιμής του πακέτου, ο ταξιδιώτης δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Αν ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της τιμής, ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα μείωσης της τιμής αν μειωθούν τα αντίστοιχα κόστη.

— Οι ταξιδιώτες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς χρέωση καταγγελίας και να τους επιστραφεί το σύνολο των ποσών που έχουν καταβάλει, αν τροποποιηθεί σημαντικά οποιοδήποτε από τα ουσιώδη στοιχεία του πακέτου, εκτός από την τιμή. Εάν, πριν από την έναρξη του πακέτου, ο έμπορος που είναι υπεύθυνος για το πακέτο ματαιώσει το πακέτο, οι ταξιδιώτες δικαιούνται επιστροφή των χρημάτων και αποζημίωση κατά περίπτωση.

— Οι ταξιδιώτες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς χρέωση καταγγελίας πριν από την έναρξη του πακέτου σε εξαιρετικές περιστάσεις, για παράδειγμα αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στον προορισμό τα οποία είναι πιθανόν να επηρεάσουν το πακέτο.

— Επιπροσθέτως, οι ταξιδιώτες δύνανται οποιαδήποτε στιγμή πριν από την έναρξη του πακέτου να καταγγείλουν τη σύμβαση έναντι εύλογης και αιτιολογημένης χρέωσης καταγγελίας.

— Εάν, μετά την έναρξη του πακέτου, σημαντικά τμήματα του πακέτου δεν μπορούν να παρασχεθούν όπως έχει συμφωνηθεί, θα πρέπει να προσφερθούν στον ταξιδιώτη οι κατάλληλοι εναλλακτικοί διακανονισμοί, χωρίς περαιτέρω κόστος. Οι ταξιδιώτες δύνανται να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς την καταβολή οιασδήποτε χρέωσης, σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υπηρεσιών σύμφωνα με τη σύμβαση και εάν αυτό επηρεάζει ουσιαστικά την εκτέλεση του πακέτου και ο διοργανωτής δεν επιλύει το πρόβλημα.

— Οι ταξιδιώτες έχουν επίσης δικαίωμα σε μείωση της τιμής και/ή αποζημίωσης για ζημίες σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή ελλιπούς εκτέλεσης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

— Ο διοργανωτής πρέπει να παρέχει βοήθεια αν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίζει προβλήματα.

— Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή ο πωλητής καθίστανται αφερέγγυοι, επιστρέφονται τα καταβληθέντα ποσά. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή, κατά περίπτωση, ο πωλητής καθίστανται αφερέγγυοι μετά την έναρξη του πακέτου και αν η μεταφορά περιλαμβάνεται στο πακέτο, διασφαλίζεται ο επαναπατρισμός των ταξιδιωτών. Το τουριστικό γραφείο Deniz tours έχει συνάψει σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας με την ασφαλιστική εταιρεία Υδρόγειο Ασφαλιστική. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την εν λόγω εταιρεία τηλ. Επικοινωνίας 2109477200, φαξ:2109590078 ,e-mail:  [email protected] , διεύθυνση επικοινωνίας: Λεωφόρος Συγγρού 254-258, ΤΚ:17672 Καλλιθέα ή, κατά περίπτωση, με την αρμόδια αρχή (Τμήμα Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) και Διαχείρισης Παραπόνων της Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού, Λεωφ. Αμαλίας 12 – 105 57 Αθήνα, Email: [email protected], Τηλ.: 210 3736340) αν δεν τους παρέχονται υπηρεσίες εξαιτίας αφερεγγυότητας του τουριστικού γραφείου Deniz tours.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *